Algemene voorwaarden

WE-Medical BV
Postbus 313
6130 AH Sittard
T 046 2049 350
F 046 2049 349
E [email protected]
W www.wemedical.nl
IBAN NL81INGB0674280482
BIC RABONL2U
Kvk 57348820
BTW nr NL852542525B01
Algemene voorwaarden We-Medical B.V. versie 2013
Algemene Voorwaarden We-Medical
1. Inleiding
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarin
We-Medical B.V. partij is. We-Medical B.V. is bevoegd om gebruik te maken van derden bij de uitvoering van de
overeenkomst met Afnemer.
b. We-Medical B.V., hierna: We-Medical, is een besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Sittard-Geleen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 57348820.
c. Onder ‘Afnemer’ wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en of diensten afneemt van We-Medical en die daardoor in een contractuele relatie met We-Medical komt te staan.
d. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
a. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Afnemer voor akkoord ondertekende offerte door
We-Medical retour is ontvangen, of nadat de orderbevestiging door We-Medical aan de Afnemer per e-mail is verzonden naar het door Afnemer opgegeven e-mailadres. De totstandkoming kan door We-Medical ook op andere
wijze bewezen worden.
b. Afnemer en We-Medical komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.a is voldaan. Met
name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en
de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van We-Medical gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij
als een vermoeden van bewijs.
c. We-Medical kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Afnemer, naar termen van
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat
de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Levering
a. Levering vindt plaats op of omstreeks de in de offerte genoemde dag, dan wel in de in de offerte genoemde
week of maand. Deze levertijd geldt slechts als indicatie en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd.
b. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven
wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Afnemer per e-mail of telefonisch worden
gemeld.
c. Leveringen vinden plaats op het door de Afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven
adres.
d. We-Medical zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van We-Medical.
Bezorging geschiedt tegen een overeengekomen bijdrage in de kosten, tenzij We-Medical bij het sluiten van de
overeenkomst aan de Afnemer andere vastgestelde condities heeft medegedeeld. We-Medical behoudt het recht
bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
e. De Afnemer is verplicht de bestelde zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan
of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Afnemer nadat We-Medical hem daarvan op de hoogte heeft gesteld. De Afnemer zal in
dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
Algemene voorwaarden We-Medical B.V. versie 2013 1
4. Eigendomsvoorbehoud
a. Tot zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de afnemer, behoudt We-Medical
zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de afnemer aan al haar (betalings-) verplichtingen opzichte van We-Medical heeft voldaan.
b. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de afnemer is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke
titel dan ook. Indien Afnemer het geleverde doorlevert in de normale uitoefening van zijn bedrijf, is hij gehouden
daarop een de eigendom voor te behouden, dan wel daarop een bezitloos pandrecht te vestigen.
c. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de afnemer is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een
goed huisvader en als kenbaar eigendom van We-Medical voor deze te houden.
d. We-Medical heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover
de afnemer met de nakoming van enige verplichting ten opzichte van de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar
het oordeel van We-Medical in betalingsmoeilijkheden verkeert.
5. Onderzoek, reclames
a. De Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit
van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-) verkeer gelden.
b. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk aan We-Medical te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is.
6. Overgang van risico
a. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de
Afnemer over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
de Afnemer of van een door de Afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.
b. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de
kosten van vervoer, verzekering van het vervoer, het eventueel verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage en laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de Afnemer.
7. Betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling voor de geleverde producten plaats te vinden binnen veertien
dagen na factuurdatum, op een door We-Medical aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
b. Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
c. Bij niet betaling na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Afnemer van rechtswege in
verzuim; de Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)
rente verschuldigd en alle (buiten) gerechtelijke kosten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op dat
gebied.
d. We-Medical heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
WE-Medical BV
Postbus 313
6130 AH Sittard
T 046 2049 350
F 046 2049 349
E [email protected]
W www.wemedical.nl
IBAN NL63RABO0146982827
BIC RABONL2U
Kvk 57348820
BTW nr NL852542525B01
Algemene voorwaarden We-Medical B.V. versie 2013 2
8. Opschorting en ontbinding
a. We-Medical is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
- De Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst We-Medical ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
- De Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
b. Voorts is We-Medical bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van We-Medical op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien We-Medical de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.
d. We-Medical behoudt steeds het recht om in de hiervoor beschreven omstandigheden schadevergoeding te
vorderen.
9. Incassokosten
a. Is de Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Afnemer in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op dat gebied.
b. Indien We-Medical onomstotelijk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10. Intellectuele eigendom
a. De Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van door We-Medical ter beschikking gestelde informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking
tot informatie op de website van We-Medical, berusten bij We-Medical, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
b. Het is de Afnemer verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de
intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van We-Medical.
WE-Medical BV
Postbus 313
6130 AH Sittard
T 046 2049 350
F 046 2049 349
E [email protected]
W www.wemedical.nl
IBAN NL63RABO0146982827
BIC RABONL2U
Kvk 57348820
BTW nr NL852542525B01
Algemene voorwaarden We-Medical B.V. versie 2013 3
11. Aansprakelijkheid
a. Indien Afnemer schade lijdt als een direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming of een toerekenbare fout
van We-Medical, is de aansprakelijkheid van We-Medical steeds beperkt tot het bedrag dat overeenstemt met
drie keer het netto bedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering van producten ter zake waarvan de
schade is geleden.
b. De aansprakelijkheid van We-Medical is daarnaast te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van
We-Medical ter zake van de betreffende schade veroorzakende gebeurtenis daadwerkelijk uitkeert.
c. We-Medical is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving
van Afnemer of zakelijke relaties van Afnemer.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van We-Medical als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.
e. De Afnemer is gehouden We-Medical te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering
van de overeenkomst met Afnemer tegen We-Medical, al dan niet in rechte, mochten kunnen doen gelden.
12. Overmacht
a. In geval van overmacht is We-Medical niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Afnemer na te
komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de situatie van overmacht.
b. Onder overmacht wordt voor de relatie tussen We-Medical en Afnemer verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden worden voor de toepassing van de relatie tussen We-Medical en
Afnemer onder andere mede verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige
levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te
verkrijgen vergunning. Tevens worden onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen.
13. Persoonsgegevens en privacy
Uw persoonsgegevens worden in het We-Medical klantenbestand opgenomen en zullen
worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de
leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder
begrepen invordering van betalingen, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten,
fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Vragen om inzage van uw
persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:
We-Medical
Postbus 313
6130 AH SITTARD
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. De toepasselijkheid van titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
c. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
d. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen We-Medical en Afnemer, dan wel van
nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en die niet in onderling overleg opgelost konden worden,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank die is aangewezen voor het gebied waarin de
statutaire vestigingsplaats van We-Medical is gelegen.
WE-Medical BV
Postbus 313
6130 AH Sittard
T 046 2049 350
F 046 2049 349
E [email protected]
W www.wemedical.nl
IBAN NL63RABO0146982827
BIC RABONL2U
Kvk 57348820
BTW nr NL852542525B01
Algemene voorwaarden We-Medical B.V. versie 2013 4